භාරදීමේ වටිනාකමක් ඇති එක්-නැවතුම් සේවා

කැම්ෂාෆ්ට් සහ ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට්

MAIN-BANNER1.jpg
• ප්‍රධාන / සහායක එන්ජින් කට්ටල සහ අමතර කොටස්
 • • ටර්බෝචාජර්
 • • තෙල් බෙදුම්කරුවන්
 • Comp වායු සම්පීඩක
 • • තහඩු තාපන හුවමාරුව
 • • ජල පොම්ප
 • •වායු සමීකරණ
 • • ශීතකරණ සැපයීම
 • • බොයිලේරු
 • • තට්ටු යන්ත්‍රෝපකරණ
 • සංචාලන උපකරණ
 • Ine සමුද්‍රීය මෙවලම්
 • • ද්‍රව්‍ය
 • • උපකරණ සහ උපකරණ